Yozgat Bozok Üniversitesi

GÖREV TANIMI

GÖREV TANIMI  

Yozgat Bozok Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; koordinatörlüğün vizyonu, misyonu doğrultusunda tüm Erasmus faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak, planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek.

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER

 YASAL DAYANAKLAR

Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Görevleri

a) Ofisi temsil etmek,

b) Ofisin çalışmaları ile ilgili her türlü yazışma, veri ve belgenin kayıtlarının tutulmasını sağlamak,

c) Ofis ile ilgili çalışmalarda eşgüdüm ve bütünlüğü sağlamak,

ç) Ofisin çalışmalarıyla ilgili olarak Rektöre akademik yılın sonunda çalışma raporu sunmak.

Dış İlişkiler Ofisi Başkan Yardımcısı  Görevleri

Ofis Başkanın teklifi ile bir (1) öğretim elemanı, Rektör tarafından Ofis Başkanına yardımcı olmak üzere Ofis Başkan Yardımcısı olarak atanır. 

Erasmus+ Kurum Koordinatörünün Görevleri

a) Erasmus+ faaliyetlerini, Dış İlişkiler Ofisiyle eşgüdüm içerisinde gerçekleştirmek,

b) Avrupa Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus+ ile Çerçeve Araştırma Programlarına Üniversitenin aktif bir şekilde katılımını sağlamak, bu kapsamda ilgili tüm program ve projeleri üniversite adına yürütmek,

c) Avrupa Birliği (AB) program ve projeleri dâhilinde Üniversiteye belirli bir süre için gelen öğrencilerin/öğretim elemanlarının ilgili dersleri alabilmeleri/verebilmeleri için üniversite birimlerinin ders katalogları ve benzer çalışmalarını ve hazırlıklarını koordine etmek ve yürütmek,

ç) Program ve ortak ülke üniversitelerinden Üniversiteye ilgili değişim programları ile ikili ve/veya çok taraflı projeler dâhilinde gelecek öğrencilerin ve öğretim elemanlarının ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli planları yapmak,

d) Ofisin ilgi alanı çerçevesinde bulunan diğer eğitim, araştırma, organizasyon ve proje faaliyetlerinde bulunmak ve bunlara katkı sağlamak,

e) Gerekli görüldüğü durumlarda öğretim elemanları arasından bir (1) kişiyi koordinatör yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere ofis başkanına önermek,

f) Erasmus+ kurum koordinatörlüğünün çalışmalarıyla ilgili olarak ofis başkanına akademik yılın bitiminde çalışma raporu sunmak,

g) Ofis başkanı ve rektörlük tarafından verilen görevleri yerine getirmek.