Yozgat Bozok Üniversitesi

ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ

Erasmus+ Staj Hareketliliği:

Öğrenciler, yurtdışındaki bir işletmede, bir araştırma enstitüsünde, bir laboratuvarda, bir kuruluş ya da ilgili başka bir çalışma yerinde staj faaliyeti gerçekleştirebilir. Yurtdışındaki stajlar, her eğitim kademesindeki çalışmalar ve yeni mezunlar için desteklenmektedir. Staj hareketliliği, öğretmen adayı öğrencilerin ders verme stajlarını, öğrencilerin araştırma asistanlıklarını ve doktora adaylarının ilgili araştırma faaliyetlerini içerir. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrenim programının tamamlayıcı bir parçası olmalıdır.

Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği, Yükseköğretim kurumu tarafından öğrencinin öğrenim programının bir parçası olarak tanınan zorunlu veya isteğe bağlı olarak gerçekleştirilecek tam zamanlı stajları ifade eder. Tam zamanlı staj, öğrencinin faaliyet süresi boyunca tam mesai günü esasına göre yaptığı stajdır. Tam mesai günü gidilen ülkedeki tam zamanlı çalışanların haftalık çalışma saati dikkate alınarak belirlenir.

Öğrenci Staj Hareketliliği faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede, bir araştırma enstitüsünde, bir laboratuvarda veya akademik çalışma alanıyla ilgili bir kurum veya kuruluşta staj yapmasıdır. Yükseköğretim kurumunda ders takibi staj olarak kabul edilmez. Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Faaliyet azami süresi Yozgat Bozok  Üniversitesi tarafından belirlenir ve staj hareketliliği duyurusunda öğrencilerle paylaşılır. Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde başvurunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz. Mezuniyet sonrası staj hareketliliği, mezuniyet tarihinden itibaren 12 ay içinde tamamlanmış olmalıdır. Mezuniyet sonrası staj süresi ile öğrencinin aynı kademede gerçekleştirdiği hareketlilik süresi toplamı 12 ayı geçmemelidir.

 

Uygun Staj Yeri Örnekleri:

Staj faaliyeti gerçekleştirilebilecek ülkelerden birinde yerleşik, emek piyasasında ya da eğitim, öğretim, gençlik, araştırma ve geliştirme alanında herhangi bir kamu ya da özel sektör kuruluşu staj yeri olabilir. Sınırlandırıcı bir liste olmamakla birlikte aşağıdaki kuruluşlar uygun staj yeri örneği olarak sayılabilir:

- bir kamu ya da özel sektöre ait küçük, ortak veya büyük ölçekli işletmeler

- yerel, bölgesel ya da ulusal kamu kurumları

- gönderen ülkenin yurtdışındaki büyükelçilikleri veya konsoloslukları

- ticaret odaları, esnaf-zanaatkâr birlikleri, borsalar ve sendika gibi iş dünyasına ait her türlü oluşum/birlik

- araştırma enstitüleri

- vakıflar

- okul/enstitü/eğitim merkezi (mesleki eğitim veya yetişkin eğitim dâhil olmak üzere okul öncesinden lise eğitimine kadar her türlü eğitim kurumu olabilir)

- kar amacı gütmeyen kurumlar, dernekler, STK’lar

- kariyer planlama, profesyonel danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti sunan kurumlar

- yükseköğretim kurumları (Program ülkelerinde yer alan yükseköğretim kurumları ECHE sahibi olmalı, ortak ülkelerdeki yükseköğretim kurumları kendi ulusal mevzuatları uyarınca yetkili bir merci tarafından tanınmış ve staj faaliyetinden önce gönderen kurumla ikili kurumlararası anlaşma imzalamış olmalı)

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bk. https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en )

- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar.

 

Kayıt Donduran Öğrencilerin Durumu:

Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları dönemde öğrenim hareketliliği veya zorunlu stajlarını gerçekleştiremez. İsteğe bağlı stajlarda kayıt donduran öğrencinin hareketlilikten yararlanıp yararlanamayacağı hususu yükseköğretim kurumunun takdirindedir. Kayıt dondurulan dönemde öğrenim veya staj hareketliliği başvurusu yapılabilir.

 

Staj Faaliyeti Süresi:

Staj hareketliliğinde asgarî süre 2 tam ay, azamî süre 12 tam aydır.

Staj hareketliliğinde, staj yapılan işletmenin tatil sebebiyle kapalı olması durumunda stajın kesintiye uğraması söz konusu olabilir. Asgarî faaliyet süresinin sağlanabilmesi için staj yapılacak işletmenin kapalı olacağı tarihlerin önceden araştırılması, tatil süresi çıkartıldıktan sonra dahi asgarî sürenin sağlandığından emin olunması gerekmektedir. Hafta sonu tatilleri, faaliyet süresinden çıkartılacak tatil süresi değildir.

Mücbir sebepler dışında asgari süre tamamlanmadan öğrencilerin geri dönmesi halinde, faaliyet geçersiz sayılır ve hibe ödenmez.

Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora), varsa, Erasmus Mundus burslusu olarak yapılan veya 2014-2020 Erasmus+ döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süresi ile yeni Erasmus+ döneminde (2021-2027) yapılan öğrenci hareketliliği süreleri, toplamda 12 ayı geçemez. Hibe verilmese dahi aynı öğrenim kademesi içerisinde yapılan öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin toplam süresinin 12 ayı geçmeyecek şekilde planlanması gerekir.

 

Faaliyet Süresinin Uzatılması:

Öğrencinin faaliyet süresinin uzatılmasını istemesi halinde talebi, Erasmus ofisi ve öğrencinin fakülte/bölüm yetkilileri tarafından değerlendirilir. Gidilen kurumun onayı ve öğrencinin akademik durumunun da uygun olmasına bağlı olarak süre uzatımı yapılması mümkündür, fakat zorunlu değildir. Süre uzatılması için aşağıdaki şartların sağlanması gerekir:

Sürenin uzatılması için talebin başlangıçta planlanan hareketlilik bitiş tarihinden en geç 1 ay önce sunulması gereklidir.

Süre uzatılması talebinin önce öğrencinin kayıtlı olduğu bölüm Erasmus koordinatörü, sonra da YOBU Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi tarafından onaylanması gerekir.

Uzatılan süre, başvuru yapılan ilanda belirtilen faaliyet bitiş tarihini geçemez.

Uzatma talebi onaylanırsa öğrencinin “Learning Agreement for Traineeship” belgesinin “During the Mobility” alanında faaliyet süre değişikliğini ve varsa staj yapılan kurumda üstlenilen görevlerdeki değişiklikleri belirtmesi gerekir. Ayrıca öğrencinin staj faaliyeti için yapılan sigortasının faaliyet süresinin tamamını kapsayacak şekilde yenilenmesi ya da yeni bir sigorta yaptırılması gerekmektedir.

 

Planlanan Faaliyet Dönemi Tamamlanmadan Dönülmesi

Staj faaliyeti asgari süresi tamamlanmadan hareketlilikten dönülmüşse, söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz. Yapılan ödemeler iade alınır.

 

Hibesiz (“0” Hibeli) Öğrenci Olma Durumu

Öğrenciler, istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçten geçer. Hibesiz öğrencinin farkı, öğrencinin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması öğrencinin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir.

 

Yurtdışında Staj Faaliyeti Gerçekleştiren Öğrenci YOBU’ye Harç Öder Mi?

Öğrenciler yurtdışında faaliyet gerçekleştirdikleri süre zarfında kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak varsa normal olarak ödedikleri harç/öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler.

Sigorta Yükümlülükleri

Faaliyetlere katılan öğrencilerin ilgili faaliyet türlerine göre zorunlu olan sigortalarını yaptırmaları gerekmektedir.

Erasmus+ Staj Hareketliliği katılımcılarının, planlanan staj faaliyetinin tamamını kapsayan sağlık sigortası, sorumluluk sigortası ve kaza sigortasını içeren bir sigorta poliçesi temin etmeleri gerekmektedir. İlave olarak belge, seyahat bileti ve valiz için kayıp-çalıntı sigortaları da önerilmektedir.

Ülkemizde Yükseköğretim Kurumlarının Erasmus faaliyetleri T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığına bağlı bulunan Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yönetilmektedir. Türkiye Ulusal Ajansına göre Erasmus+ Staj hareketliliği gerçekleştirecek öğrencilerin kapsamlı sağlık sigortası (hastanede yatarak tedavi içeren) yaptırmalarına ilaveten, staj yapacakları işletmeye verilebilecek olası zarara karşı kaza sigortası ve mesuliyet sigortası yaptırmaları zorunlu tutulmaktadır. Sigorta bedelinin alt ve üst sınırı bulunmamaktadır.

Yukarıda belirtilen koşullar nedeniyle Yozgat Bozok  Üniversitesi Erasmus Staj hareketliliği faaliyetine katılmaya hak kazanan öğrencilerden sağlık, kaza ve kişisel sorumluluk (mesuliyet) teminatları içeren ve faaliyet süresinin tamamını kapsayan bir sigorta poliçesi sunmalarını talep etmektedir. Bu teminatlardan herhangi birini içermeyen sigorta poliçeleri kurumumuzca kabul edilmeyecektir.

 

Erasmus+ Staj Hareketliliği Öğrencileri (Hibeli/Hibesiz) İçin Erasmus+ Programına Teslim Edilmesi Gereken Belgeler:

 

A-) Yurt Dışına Gitmeden Önce Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

 

    1. YOBU Erasmus+ Programı Staj Hareketliliği Başvuru

    2. Kabul Mektubu/Letter of Intent (Staj yapmak istenilen kurum/organizasyon/işletme vb. den alınacak adınıza düzenlenmiş mektuptur). * pdf formatında taranmış kopyası

Erasmus+ Staj Hareketliliğine başvuracak öğrencilerin başvuru yaparken staj yapacakları kurumdan alacakları kabul mektubu şu özellikleri taşıyor olmalıdır:

Kabul mektubunda faaliyetin Erasmus+ Staj Hareketliliği programı kapsamında gerçekleşeceği belirtilmelidir.

Öğrencinin üstleneceği görevler kabul mektubunda belirtilmelidir.

Staj başlangıç-bitiş tarihleri gün, ay, yıl olarak kabul mektubunda bildirilmelidir. Belgede belirtilen tarihler, ilanda bildirilen koşullara uygun değilse faaliyet tarihleri düzeltilmiş yeni bir kabul mektubu temin edilmesi gerekecektir.

Kabul mektubu antetli belge olmalıdır.

Antetli kağıt: şirketlerin/kurumların özel olarak hazırlattığı şirket/kurum logosunun ve çeşitli bilgilerin bulunduğu kağıtlardır. Genellikle antetli kağıtların sol ya da sağ üst kısmında logo ve firma/kurum ismi bulunur. Buna ek olarak iletişim bilgileri ve diğer bilgiler de kağıdın alt kısmında bulunur.

Kabul mektubunda şirket/kurum yetkilisi imzası ve kurum mührü/kaşesi bulunmalıdır. Kurum mühür kullanmıyorsa teyit için belgenin kurum resmi eposta adresinden "erasmus@bozok.edu.tr" adresine gerekli açıklamayla birlikte iletilmesi gerekecektir. Staj yapılacak kurumun öğrencinin okuduğu bölümle ilişkili bir alanda faaliyet gösteren, resmi adresi(posta kodunu da içeren), resmi web sayfası, telefon numarası, resmi eposta adresi bulunan bir kurum olması gerekmektedir.

 

    3. Staj Karşı Kurum Bilgi Formu

    4. Staj Eğitim Anlaşması / Learning Agreement for Traineeship ( Karşı kurum tarafından onaylanıp gönderilen L.A. for Traineeship belgesi öğrenci tarafından ilgili bölüm Erasmus Koordinatörüne imzalatıldıktan sonra YOBU Erasmus Kurum Koordinatörü ve öğrenci tarafından da onaylanır. *Taranmış kopyası)

   5.Öğrenci Sözleşme Formu (Hareketlilik öncesi belgelerinin tamamını teslim etmiş olan öğrencilere ofis tarafından eposta yoluyla iletilmektedir.) Öğrenci imzaladıktan sonra pdf formatında kaydettiği belgeyi erasmus@Yozgat Bozok .edu.tr adresine göndermelidir.

   6. Pasaport ve vize yazısı (Form ekine Kabul Mektubu fotokopisi eklenecektir.)

   7. Sigorta Belgeleri: Yurtdışında Erasmus+ staj faaliyeti gerçekleştirilebilmesi için aşağıdaki sigortaların staj yapılacak kurum ya da öğrenci tarafından yaptırılması gerekmektedir.

Sağlık Sigortası Teminatı (Health Insurance Coverage)

Mesuliyet (Kişisel Sorumluluk) sigortasını (Liability Insurance)

Kaza Sigortası Teminatı  (Accident Insurance Coverage)

    8. Hesap Cüzdanı Fotokopisi (sadece hibeli öğrenciler için):

    9. Pasaport 1., 2., 3. sayfaları, pasaport süresi, kimlik bilgileri ve vize sayfalarının fotokopisi.

   10. Gidiş biletinin fotokopisi (Sunulan bilet doğrudan faaliyetin gerçekleşeceği ülkeye seyahati belgelemiyorsa bağlantı biletlerinin de sunulması gerekir)

 

B-) Yurt Dışına Gider Gitmez Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

 

    11. Eğitim Anlaşması (Learning Agreement for Traineeship): Tüm imzaları tamamlanmış olan belge pdf formatında eposta ile ofisimize iletilmelidir. Belge bilgisayar ortamında doldurulmalıdır.

    12. Varış/Konfirmasyon belgesi (Hareketlilik başlangıcından itibaren 7 takvim günü içinde ofise epostayla iletilmelidir. Aksi takdirde öğrencinin durumu staj yapılan kuruma sorulabilir.) Belge için Tıklayınız!!!

    13. OLS (Online Linguistic Support) yabancı dil sınavının internet üzerinden doldurulması gerekmektedir. Sınav linki öğrenci sözleşmesi imzalandıktan sonra öğrencinin bildirdiği eposta adresine gönderilecektir. OLS sınavını hareketlilik başında ve sonunda birer kez almak zorunludur.

 

C-) Yurt Dışından Döndükten Sonra Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

     14. Öğrencinin staj yaptığı tarih aralığını gösteren (gün/ay/yıl olarak), staj yapılan kurum tarafından verilen Staj Katılım Sertifikası/Training Certificate*Aslı ya da taranmış kopyası

     15. İletişim Bilgi Formu (Bilgisayar ile doldurularak Erasmus+ Program birimine teslim edilmelidir).

     16. Türkiye ve Misafir olunan ülkeye giriş-çıkışlarda pasaportunuza işlenen mühürlerin olduğu sayfaların fotokopisi.

     17. Dönüş bileti fotokopisi.

     18. Çevrimiçi katılımcı anketi (Avrupa Komisyonu Raporlama sistemi tarafından öğrenciye faaliyet bitiminde anket linki gönderilmektedir.)

     19. Eğitim anlaşmasının (Learning Agreement) After the Mobility kısmı* İmzalı ve mühürlü (Karşı kurum mühür kullanmıyorsa belgenin doğrudan kurum yetkilisi/kurum iletişim birimi tarafından ofisimize iletilmesi gerekmektedir.)

NOTLAR:

      1- Öğrencilerin Erasmus+ Staj Hareketliliklerinin tamamlanmasından itibaren en geç 30 gün içerisinde tüm belgelerini eksiksiz bir biçimde Erasmus+ Program birimine teslim etmiş olmaları gerekmektedir.